Privacy Statement
Allround Cleaning Service

Allround Cleaning Service b.v., gevestigd aan Europaweg 1 2411 NE Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.allround-cleaning.nl/
Europaweg 1 2411 NE Bodegraven
+31 (0)172-645574

Dhr. D. Bakkali is de Functionaris Gegevensbescherming van Allround Cleaning Service b.v. Hij is te bereiken via driss@allround-cleaning.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Allround Cleaning Service b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allround-cleaning.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Allround Cleaning Service b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Allround Cleaning Service b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of een VOG.

Geautomatiseerde besluitvorming

Allround Cleaning Service b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Allround Cleaning Service b.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Allround Cleaning Service b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens betreffende personalia

Wij bewaren gegevens betreffende personalia maximaal 5 jaar na het laatste contactmoment, daarna worden de gegevens verwijderd, of geanonimiseerd. Wij gebruiken deze gegevens o.a. voor contact over diensten, facturatie en loonadministratie.

Onder personalia verstaan wij gegevens zoals:
• NAW gegevens
• Gegevens betreffende geslacht en/ of aanspreektitel
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over activiteiten op onze website blijven maximaal 26 maanden bewaard. Wij gebruiken geanonimiseerde gegevens in Google Analytics. Deze gegevens geven ons inzicht in het gebruik van de website. Wij zien bijvoorbeeld welke onderwerpen het meest gelezen worden, en/of via wat voor device (desktop, tablet, of mobiele telefoon) onze website het meest bezocht wordt.

In het geval van wettelijke verplichtingen kunnen andere bewaartermijnen gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Allround Cleaning Service b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Allround Cleaning Service b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Allround Cleaning Service b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken wel gebruik van Google Analytics-cookies, echter uw IP-adres wordt altijd geanonimiseerd (hiervoor wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd).

Wij delen geen gegevens met Google, deze opties zijn uitgeschakeld en wij maken geen gebruik van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allround Cleaning Service b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allround-cleaning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Allround Cleaning Service b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Allround Cleaning Service b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@allround-cleaning.nl